O tutoringu

Tutoring szkolny w pigułce

 • Tutoring szkolny to efektywne wsparcie dla pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej nauczycieli.

 • Tutor – indywidualny opiekun ucznia, poprzez budowanie relacji, współpracę i wsparcie podopiecznego, ma okazję poznawać jego potencjał i skutecznie pracować nad rozwojem jego mocnych stron.
 • Relacja tutorska staje się bazą rozwoju  dla ucznia i nauczyciela. Uczeń ma kontakt z „mądrym dorosłym”, nauczyciel czuje się w tej relacji spełniony i może uniknąć wypalenia zawodowego.

 Metoda tutoringu szkolnego stosowana jest od 1995 roku w  szkołach „ALA” Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich, a od 2008 roku rozwijana jest w kilkuset szkołach publicznych i niepublicznych w Polsce.

Biblioteka tutora

Przyszłych i aktualnych tutorów zachęcamy do wysiłków samokształceniowych. Obok szkoleń, praktyki, udziału w superwizjach nieodzownym środkiem do osiągania większej skuteczności w pracy wychowawczej jest lektura. Poniżej zebraliśmy zestaw pozycji, które rekomendujemy i udostępniamy.

Artykuły

Adrianna SARNAT-CIASTKO Niezbędny czy przeżytek? Współczesny wychowawca klasowy w opiniach uczniów szkół ponadpodstawowych

TUTORING WYCHOWAWCZY Mariusz Budzyński, Elżbieta Nerwińska – Towarzystwo Edukacji Otwartej

Adrianna Sarnat-Ciastko Tutor a wychowawca – rzeczywistość nadana czy wybrana?

Adrianna Sarnat-Ciastko Tutoring szkolny podniesienie roli nauczyciela czy ograniczenie wolności. Rozwój tutoringu szkolnego w szkołach publicznych w świetle badań własnych 

Adrianna Sarnat-Ciastko Tutoring, coaching i mentoring w polskiej szkole? Między chaosem a autentyczną potrzebą

Adrianna Sarnat-Ciastko Tutoring a czas. Strukturalizacja czasu w opinii tutorów szkolnych z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej

Adrianna Sarnat-Ciastko Czy mnie dostrzegasz, czy odpowiadasz na moje potrzeby? Obecność znaków rozpoznania w relacji tutorów szkolnych i ich podopiecznych. Perspektywa uczniów

Adrianna Sarnat-Ciastko, Mariusz Budzyński Osobisty opiekun ucznia

Dialog w edukacji wczesnoszkolnej

Maria Sitko Tutoring w doświadczeniach wrocławskich gimnazjalistów i tutorów

Elżbieta Nerwińska Tutoring w szkole jako ważna praktyka zmiany edukacyjnej

Raport z realizacji programu „Wsparcie Tutoringu we Wrocławskich Gimnazjach nr 3, 8, 16 i 25” realizowanego w latach 2008-2011 przez Towarzystwo Edukacji Otwartej oraz finansowanego ze środków Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

EKSPERTYZA „Szkolny Tutoring Wychowawczo-Rozwojowy jako próba odpowiedzi na potrzebę zmiany podejścia pedagogicznego nauczycieli w ramach realizacji szkolnego programu wychowawczego” Mariusz Budzyński Adrianna Sarnat-Ciastko

Maria Sitko Tutoring szansą dla systemu edukacji

Maria Sitko Tutoring we wrocławskich gimnazjach

Liliana Zabierowska Tutoring jako forma wsparcia ucznia w rozwoju osobistym, na przykładzie dwuletnich doświadczeń Liceum Ogólnokształcącym nr XV we Wrocławiu

Mariusz Budzyński Tutoring wychowawczo-rozwojowy jako metoda pracy wykorzystująca relacje wzajemnie uczące w środowisku. Nauczyciele-uczniowie-rodzice

Książki

Podręcznik „Świat Dobrej Przyszłości” – innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej

Program Life Tutoring

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Praca zbiorowa pod redakcją M. Budzyńskiego, P. Czekierdy,
J. Traczyńskiego, Z. Zalewskiego, A. Zembrzuskiej Towarzystwo Edukacji Otwartej Wrocław 2009

Tutoring jest dla szkoły:

 • efektywnym wsparciem w pracy dydaktycznej i wychowawczo - opiekuńczej,

 • uzupełnieniem lub zastąpieniem dotychczasowego modelu wychowawstwa klasowego,

 • szansą na stworzenia przyjaznego środowiska oraz zbudowania indywidualnej relacji między opiekunem – tutorem, a jego wychowankiem,
 • okazją do wprowadzenia w szkole innowacyjnego i nowoczesnego modelu pracy pedagogicznej, który wzmacnia diagnostyczno – profilaktyczną funkcję procesu wychowawczo – opiekuńczego,
 • sposobem na włączenie rodziców (pierwszych i najważniejszych wychowawców i nauczycieli swoich dzieci) do procesu pedagogicznego,
 • okazją do doskonalenia atmosfery w szkole,
 • szansą na zmniejszenie zachowań ryzykownych wśród uczniów oraz na zwiększenie frekwencji uczniów,
 • okazją do uświadomienia pracownikom niepedagogicznym szkoły, że oni również wspierają proces wychowawczy.

Tutoring jest dla nauczyciela:

 • możliwością zdobycia wiedzy, zestawu narzędzi oraz praktycznych umiejętności do pracy metodą tutoringu,

 • szansą na rozpoznanie potencjału i mocnych stron uczniów,

 • możliwością udzielania uczniom skutecznego wsparcia w procesie wyznaczania i realizowania celów,
 • sposobem zwiększenia satysfakcji z pracy i tym samym uniknięcia wypalenia zawodowego,
 • drogą budowania autorytetu nauczyciela,
 • szansą na nowe, odświeżające spojrzenie na edukację oraz relację nauczyciel – uczeń,
 • bazą ciągłego rozwoju zawodowego poprzez udział w grupowych i indywidulanych spotkaniach superwizyjnych doskonalących tutorów.

 

 

ITS

Instytut Tutoringu Szkolnego to niepubliczna placówka badawczo-rozwojowa i szkoleniowa, która jako placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej jest realizatorem projektu pt. Wychować człowieka mądrego.

Instytut równolegle do działań w przewidzianych w projekcie prowadzi swoje działania statutowe, które śledzić można m.in za pośrednictwem strony tutoring.org.pl.

Celem działalności Instytutu jest badanie, monitorowanie, rozwijanie oraz upowszechnianie metody indywidualizacji procesu nauki i wychowania określanej jako „tutoring szkolny”. Instytut promuje i upowszechnia myśli i praktyki pedagogiczne Janusza Korczaka i Janusza Tarnowskiego będących podstawą pracy tutora szkolnego.


Swoje cele Instytut realizuje podejmując następujące działania:
 - Pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu tutoringu wychowawczo – rozwojowego do szkół wszystkich typów i poziomów,
 - Prowadzenie szkoleń tutorskich w zakresie tutoringu wychowawczo – rozwojowego, dydaktycznego i artystycznego,
 - Prowadzenie doradztwa i superwizji tutorskich,
 - Ewaluacja wyników prowadzonych innowacji,
 - Badania nad rozwojem i skutecznością tutoringu w polskich szkołach,
 - Usługi w zakresie tutoringu dla uczniów w ramach zajęć pozaszkolnych i domowych.

Instytut to placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej, która kontynuuje dotychczasową (realizowaną od roku 2008) działalność Towarzystwa na polu upowszechniania, badania i rozwoju tutoringu w oświacie.

Dyrektor merytoryczny Instytutu jest autorem licznych programów tutorskich, w szczególności w zakresie tutoringu wychowawczo-rozwojowego, wdrażanych w formie innowacji na terenie całego kraju.

Instytut działa na terenie całego kraju i za granicą.