O projekcie

Ogólnopolski projekt pn. "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole".


Realizacja – listopad 2016-grudzień 2018


Celem projektu jest wdrożenie modelu pracy zapobiegającej wykluczeniu społecznemu, poprzez wczesne rozpoznanie problemów, a w razie potrzeby podjęcie działań przywracających do społeczeństwa i wyprowadzających ucznia z sytuacji kryzysowej z perspektywą na sukces.         

 

Udział w projekcie umożliwi w szczególności:

 • współtworzenie w szkole klimatu opartego na  „pedagogice dialogu”, zbudowanie trwałej, wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • uzyskanie przez nauczycieli unikalnych kompetencji skutecznego postępowania pedagogicznego wraz z odpowiednimi narzędziami  organizacyjnymi i diagnostycznymi, które pozwolą na zbudowanie satysfakcjonujących relacji zarówno z uczniami,  jak i z  ich rodzicami,
 • rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się, poprzez doskonalenie takich umiejętności jak: samodyscyplina, planowanie własnego rozwoju, prawidłowy wybór drogi życiowej, wyznaczanie celów i konsekwentne realizowanie przyjętych planów,
 • wzrost u uczniów samoakceptacji i poczucia wartości własnej, otwartości i życzliwości dla innych - dzięki czemu staną się oni odważniejsi w głoszeniu własnych poglądów i podejmowaniu samodzielnych decyzji,

Dzięki finansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Adresaci projektu:
W projekcie biorą udział następujące placówki (zarówno publiczne oraz niepubliczne):

 • szkoły podstawowe,
 • zasadnicze szkoły zawodowe,
 • licea ogólnokształcące,
 • technika,
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

 

Realizacja projektu obejmuje następujące działania:

 • Wdrożenie tutoringu szkolnego w 64 szkołach, w 6 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW-ach) i 6 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (MOS-ach).
 • Przeszkolenie z zakresu tutoringu szkolnego ponad 1000 nauczycieli oraz ponad 200 pracowników MOW-ów i MOS-ów.
 • Objęcie opieką tutorską ponad 9 tysięcy uczniów w Polsce.
 • Wspieranie pracy wyszkolonych tutorów w formie superwizji i konsultacji.
 • Wsparcie indywidualne dla dyrektorów placówek wprowadzających tutoring.
 • Wizyty studyjne w szkołach realizujących pracę metodą tutoringu.
 • Rozwijanie i promowanie metody tutoringu szkolnego oraz pedagogiki dialogu w Polsce.
 • Objęcie ewaluacją wszystkich kursów tutorskich oraz wdrożeń zaplanowanych w projekcie, jak również stworzenie diagnozy potrzeb w placówkach wdrażających tutoring szkolny.
 • Publikację podręcznika-poradnika tutora szkolnego.

 

Placówki otrzymają w ramach projektu nieodpłatne wsparcie:

 • Udostępnienie modelu innowacji pedagogicznej do zaadaptowania na potrzeby szkoły.
 • Przekazanie na wieczyste użytkowanie zestawu mebli tutorskich.
 • Przeprowadzenie kursu tutorskiego dla nauczycieli (64-godziny szkoleniowe, zorganizowane według harmonogramu).
 • Moderowanie spotkań nt. wyboru i adaptacji innowacji pedagogicznej (2 spotkania, zorganizowane według harmonogramu).
 • Przeprowadzenie kursu dyrektorskiego (9 warsztatów po 8 godzin, zorganizowanego według harmonogramu).
 • Przeprowadzenie superwizji grupowych: 12 godzin oraz indywidualnych: 6 godzin (zorganizowane według harmonogramu).
 • Wsparcie Dyrektorów we wdrażaniu innowacji metodą Szkoły Liderów - 12 tutoriali przez 12 miesięcy.
 • Zredagowanie i udostępnienie raportu końcowego z ewaluacji indywidualnej szkoły lub placówki.
 • Zredagowanie i udostępnienie raportu końcowego wieńczącego projekt.

Dla nauczycieli

Szkolenia tutorów:

W każdej szkole realizowany będzie kurs tutorski. Zapewnia on uczestnikom przygotowanie do pracy w charakterze tutora na każdym etapie edukacyjnym. Zajęcia wprowadzają uczestników w metodę pracy tutorskiej przygotowując do  pracy w oparciu o założenia pedagogiki dialogu. Nauczyciele uzyskują znajomość specyficznego postępowania pedagogicznego, które odzwierciedla kolejne etapy pracy tutora. Zostają wyposażeni w odpowiednie narzędzia organizacyjne i diagnostyczne. Znaczącym elementem kursu jest przygotowanie tutorów do nawiązywania relacji z rodzicami, budującej partnerskie współdziałanie obu stron. Kurs prowadzą praktycy – zespół kilkudziesięciu trenerów – tutorów. Większość z nich pracuje tą metodą na co dzień.

Kurs zorganizowany jest w ośmiu ośmiogodzinnych blokach i trwa łącznie 64 godziny i obejmuje:

 • Warsztaty i wykłady wprowadzające w praktykę tutora szkolnego
 • Tutoring / coaching wzajemny uczestników
 • Superwizję i konsultacje tutorskie
 • Warsztaty pozwalające na wypracowanie i spisanie narzędzi tutorskich oraz sposobów postępowania, charakterystycznych dla środowiska uczestników kursu.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu tutorskiego – warunkiem jest pełna realizacja kursu.
 • Wymagana jest 100% frekwencja. Ewentualne nieobecności wymagają uzupełnienia poprzez samodzielne opracowanie eseju na podstawie wskazanej literatury.
 • Certyfikat Tutora I stopnia po realizacji 20 godzin tutoriali i odbyciu superwizji z tutorem-trenerem.

Program i harmonogram Kursu:

 1. Wprowadzenie w tutoring i pedagogikę dialogu.
 2. Budowanie relacji w środowisku szkolnym, współpraca z rodzicami.
 3. Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej.
 4. Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania. 
 5. Towarzyszenie i monitorowanie realizacji planów i ścieżek rozwoju ucznia.
 6. Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora.
 7. Kreatywność tutora i jego wychowanka
 8. Wartości w pracy tutora - wychowawcy etyka pracy tutora.

Szkolenia odbywają się w budynku szkoły - w weekendy, według ustalonego harmonogramu. W trosce o wysoki poziom szkolenia liczba uczestników nie może przekroczyć 20 osób.

Istnieje możliwość odpracowania nieobecności na kursie tutorskim. Uczestnicy projektu mogą odbyć szkolenie w innej placówce lub napisać esej. Szczegółowa instrukcja jak nadrobić zaległości znajduje się tutaj

Wdrożenie projektu

 

Działania w ramach projektu „Wychować człowieka mądrego” skierowane do placówek oświatowych:

 1. Rekrutacja szkół do projektu 
 2. Wizyty studyjne w szkołach wzorcowych:
  Oferujemy po jednej wizycie studyjnej w szkole wzorcowej - dla każdej szkoły. Odbycie takiej wizyty jest obowiązkowe dla dyrektora szkoły biorącej udział w projekcie. Wizyty mają wymiar edukacyjny i mają inspirować poprzez obserwację. Instytut Tutoringu Szkolnego dzięki swoim wieloletnim doświadczeniom dysponuje siecią kontaktów w szkołach, w których wzorcowo realizowany jest tutoring szkolny.
  W ramach wizyty studyjnej przewidziane jest: spotkanie dyrektorem szkoły, liderem tutorskiego zespołu, tutorami. Spotkanie poświęcone są zagadnieniom realizacji tutoringu w danej placówce, i założeniom dydaktycznym.
 3. Szkolenia tutorów:
  W każdej szkole realizowany będzie kurs tutorski. Zapewnia on uczestnikom przygotowanie do pracy w charakterze tutora na każdym etapie edukacyjnym. Zajęcia wprowadzają uczestników w metodę pracy tutorskiej przygotowując do pracy w oparciu o założenia pedagogiki dialogu. Nauczyciele uzyskują znajomość specyficznego postępowania pedagogicznego, które odzwierciedla kolejne etapy pracy tutora. Zostają wyposażeni w odpowiednie narzędzia organizacyjne i diagnostyczne. Znaczącym elementem kursu jest przygotowanie tutorów do nawiązywania relacji z rodzicami, budującej partnerskie współdziałanie obu stron. 

 4. Wsparcie dyrektorów szkół w stworzeniu innowacji pedagogicznej:
  Innowacja pedagogiczna, którą proponujemy w projekcie, dotyczy zmiany systemu sprawowania opieki nad uczniem.  Wychowawstwo klasowe zostaje zamienione na zindywidualizowaną opiekę tutorską i może objąć wszystkich uczniów szkoły lub ich część.

Wyznacznikiem wdrażania innowacji jest cykl edukacyjny.

W ramach wsparcia przewidziane są:

 1. Dwa moderowane spotkania w szkołach (po 3 godziny) mające na celu opracowanie wraz z dyrektorem i zespołem roboczym kształtu innowacji,
 2. Uczestnictwo dyrektorów w szkoleniach:
  • w części kursu tutorskiego razem z kadrą szkoły (w modułach 1,2,4,6,8 – program kursu znajduje się w menu
  • w czterech 8-godzinnych modułach adresowanych wyłącznie do liderów edukacji (tworzących tzw. kurs dyrektorski)
   Treść warsztatów delegowanych dla dyrektorów:
   Zamiast warsztatu 3 - Rozpoznawanie mocnych stron (własnych oraz współpracowników) jako podstawa budowania satysfakcjonujących relacji z innymi.
   Zamiast warsztatu 5 - Zasady skutecznego budowania i kierowania zespołem. Istota i praktyczny wymiar sytuacyjnego stylu kierowania wg. K. Blancharda.
   Zamiast warsztatu 7 - Dyrektor szkoły w roli lidera zmiany edukacyjnej.
   Ostatni warsztat dedykowany wyłącznie dyrektorom to: Warunki budowania dobrej komunikacji i satysfakcjonujących relacji z perspektywy analizy transakcyjnej. Po ukończeniu kursu dyrektor otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kadry kierowniczej.

 3. Wdrożenie tutoringu szkolnego:
  Przewidujemy do wyboru trzy ścieżki wdrożenia tutoringu szkolnego, w zależności od decyzji dyrektora szkoły i rady pedagogicznej:

  • Tutoring wychowawczo - rozwojowy polegający na zmodyfikowaniu systemu szkolnej opieki wychowawczej.

  • Tutoring rozwojowy realizowany przy zachowaniu w szkole tradycyjnego systemu wychowawstwa klasowego.

  • Tutoring dydaktyczny realizowany w ten sposób, że nauczyciel konkretnych zajęć (przedmiotu) rozpoznając u ucznia predyspozycje do zgłębiania konkretnej dziedziny wiedzy, zaprasza go do indywidualnej współpracy w ramach zajęć dodatkowych.

   Istnieje też możliwość realizowania dwóch ścieżek równolegle.

   Kluczowym środkiem wsparcia szkół podczas wdrażania tutoringu są superwizje tutorskie (indywidualne, grupowe i dedykowane dyrektorom).

   Celem superwizji tutorskiej jest zwiększenie możliwości zawodowych związanych z pracą tutora lub lidera zespołu tutorskiego, a w szczególności:
   - pogłębianie świadomości siebie oraz rozwiązywanie własnych trudności emocjonalnych utrudniających kontakt z podopiecznym,
   - zwiększanie rozumienia podopiecznych,
   - poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach wychowawczych,
   - uzyskiwanie wsparcia w grupie o podobnym profilu zawodowym,

 4. Ewaluacja projektu

  Ewaluacja projektu będzie działaniem podejmowanym przez profesjonalny zespół badawczy powołany pod opieką Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i koordynowany przez doświadczonego badacza tutoringu w polskim systemie oświaty dr Adriannę Sarnat-Ciastko. Realizowane działania będą ewaluowane na każdym etapie projektu, z każdą z zaangażowanych w projekt grup, przy czym ewaluacja będzie miała różny charakter. Będzie dotyczyła jakości projektu (szkoleń, opieki merytorycznej), samego wdrożenia tutoringu w placówkach, jak również efektywności tutoringu w kontekście rozwoju określonych kompetencji i postaw uczniów korzystających z tutoringu. Ten ostatni aspekt dotyczyć będzie określenia oddziaływania tutoringu na rozwój podopiecznego zarówno w przestrzeni szkoły, MOW, MOS, relacji społecznych (w tym rówieśniczych), jak i osobistej dojrzałości.

Ewaluacja zakładać będzie również zaproszenie do badań tutorów oraz rodziców uczniów szkół podstawowych. Badanie efektywności tutoringu realizowane będzie w dwóch fazach:


- na początku roku szkolnego (analiza stanu wyjściowego: klimatu społecznego placówki, relacji między uczniami/wychowankami oraz między nimi i nauczycielami, samopoczucia uczniów/wychowanków w placówce, a także poczucia przynależności uczniów do szkoły i środowiska lokalnego),


- na końcu roku szkolnego i procesu tutoringu (analiza efektów oddziaływań na badane na początku roku szkolnego zmienne, jak równie przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów analiza frekwencji, wyników nauczania i ocen z zachowania).

Badania o charakterze ilościowym zostaną uzupełnione osobistą narracją uczestników projektu zebraną podczas wywiadów w grupach fokusowych (w losowo wybranych szkołach). Dzięki temu, uzyskany zostanie zarówno uogólniony, jak i jednostkowy obraz wdrożenia. Wykorzystane do tego celu narzędzia przejdą naukową procedurę ustalającą ich odpowiednią rzetelność i trafność ustaloną przy u udziale sędziów kompetentnych i pilotażu. 

Efektem końcowym ewaluacji będzie raport z badań zawierający wnioski, jak i rekomendacje na przyszłość, jak również raporty indywidualne dla szkół zaangażowanych we wdrożenie.

 

Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia